Meldeplikt til barnevernet. Er det nok å være bekymret?

Denne boken som jeg akkurat har lest ut, jeg har hatt kjennskap til siden den var på planleggingsstadiet. Den skulle etter planen vært gitt ut i fjor, men den kom nettopp. Boken er skrevet av Bente Ohnstad, jurist og Ylva Gudheim, journalist. Boken er basert på en rekke faktiske, godt dokumenterte saker. Grunnen til at jeg har hatt kjennskap til denne boken, er at to mobbesaker fra Søgne er omtalt i den. Saker jeg har vært inne i, saker jeg er sannhetsvitne i. Denne boken henvender seg i hovedsak til de som har meldeplikt til barnevernet. Denne boken bør snarest tas inn som pensum på alle studier til profesjoner med meldeplikt til barnevernet.

Jeg skal ta for meg noen av bokens temaer her. Taushetsplikt gjelder for alle personopplysninger. Meldeplikten er et unntak fra taushetsplikten, men da må vilkårene for å melde være oppfylt. Her syndes det mye. Med grunnløse meldinger menes meldinger der avsender ikke har knyttet bekymringen til lovverket. Eller der avsender har misoppfattet eller mistolket loven. All inngripen i menneskers liv skal forankres i Legalitetsprinsippet.

Legalitetsprinsippet er et grunnlovsfestet prinsipp, som betyr ingen straff uten lov. Det betyr at staten ikke kan gjøre inngrep i borgernes liv, uten hjemmel i lov. Dette for å beskytte individet mot statsmakten. Det er forankret i grunnloven for å ivareta folks rettssikkerhet. Da ingen mennesker skal utsettes for inngrep de ikke kan forutse. I grunnlovens paragrafer 96,97,98 og 113 står følgende. Ingen kan dømmes uten lov, eller straffes uten dom. Ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft. Alle er like for loven. Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov. ( Kilde: jusleksikon.no)

Legalitetsprinsippet har anvendelse langt utover Norges grenser, og er beskyttet av Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen, artikkel 7 i menneskerettighetene. EMK domstolen har til nå tatt inn flere titalls barneversaker fra Norge, for klagebehandling. Den første knusende dommen mot Norge falt tidligere i år. En dom som det nye barneombudet, bagatelliserte og bortforklarte, i beste sendetid, i Torps program, på NRK statskanalen.

Det er alvorlig når meldeplikt praktiseres feil. Grunnløse meldinget kan overbelaste et allerede presset barnevern, og føre til at de barna som virkelig trenger barnevernets hjelp, ikke får den. Meldeplikten gjelder fortrinnsvis for de barna som har et reelt behov for beskyttelse. Urettmessige meldinger oppleves traumatisk for de som utsettes for det, det gjelder også barna. Selv om meldingene siden henlegges.

Ettersom vilkårene for meldeplikt er strenge, vil hver melding fremstå for barnevernet som om barnet befinner seg i en alvorlig omsorgssituasjon når det meldes fra en offentlig instans. Dermed kan prosessen i disse sakene bli mer inngripende enn nødvendig. En konsekvens av disse grunnløse meldingene kan være at barnet ikke får rett hjelp til rett tid. Barnets beste skal alltid være hovedfokus.

I 2018 gikk barnevernet gjennom 57013 meldinger, det er en økning på 57% på et år. Det er intet mindre enn hårreisende. Her er det mye som skurrer. Mange saker løftes nå opp til EMK, og jeg blir ikke overrasket om vi nå står foran en skandale, på lik linje med den vi ser i NAV- systemet. Moralisme og maktmisbruk ser vi også mye av i barnevernssaker. Det trengs en solid opprydding, også her. Allerede nå ser vi at flere av de som har vært offer for Nav- skandalen, også har blitt fratatt sine barn av barnevernet. Her må alle steiner snus, så vi kan få tilbake tilliten til det offentlige. Per i dag finnes det null tillit til systemet, selv om det også jobber fantastiske mennesker i systemet.

En må huske at meldeplikt er forbeholdt de alvorlige sakene. Altfor ofte ser vi at bekymringsmeldinger sendes som gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold i det offentlige systemet. Boken viser mange godt dokumenterte eksempler på dette. I 2018 kom en ny personsopplysningslov som stiller krav til involvering og samtykke. Dette må det offentlige snart ta innover seg. Tusenvis av meldinger sendes barnevernet uten samtykke fra de involverte familiene. I denne boken tar man for seg praktiseringen av meldeplikten. Det er viktig at de som skal ivareta barnets beste forstår de ulike hensynene som ligger til grunn for regelverket om taushet og meldeplikt, og hvilke interesser som i det konkrete tilfellet veier tyngst.

Det skal i alle saker være en sikkerhet mot vilkårlighet, det skal være mulighet for å forsvare rettslige interesser, og en sikkethet mot overgrep fra myndighetene. Det skal være en forutsigbarhet, også i disse sakene. Det handler om informasjon, samtykke, selvbestemmelse og personvern, i tillegg til taushetsplikt. Tvang og maktmisbruk skal bare skje i samsvar med loven. Alt skal være hjemlet i lov.

Meldinger til barnevernet skal ikke under noen omstendigheter være rutinemessige. Her synder mange kommuner, spesielt ved skolefravær. Er fraværet dokumentert, og eller skyldes det psykososiale miljøet på skolen, skal det ikke meldes til barnevernet. Barnevernet har ikke mandat, myndighet eller kompetanse til å rydde opp i saker knyttet til skolemiljø. Det er skolen og kommunenes ansvarsområde. Mange tusen saker meldes under dette området hvert eneste år.

Det er melder selv som skal vurdere om det er grunn til å tro at barnet er utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Vurderer man at det ikke er tilfelle, skal man ikke sende melding. Mange i det offentlige systemet later feilaktig til å tro at det er barnevernets oppgave å vurdere dette. Dermed kan man sende melding ved den miste «bekymring» . Det er ikke tilfelle, loven åpner ikke opp for dette, og det skal alltid finnes en lovhjemmel for å gripe inn, den må være oppfylt. Barnevernets oppgave er å vurdere om vilkårene for meldeplikt er oppfylt. Bekymringen må med andre ord være konkret og knyttet til lovverket. Meldeplikten omfatter heller ikke forhold som kan utløse hjelpetiltak, kun forhold som utløser tvangstiltak.

I saker hvor man mener hjelpetiltak kan trengs, kan man ikke melde utenom foreldrenes samtykke. Terskelen for å melde om omsorgssvikt er ikke ment å være lav. Handler saken om adferdsvansker, gjelder det adferdsvansker som gir grunnlag for plassering på institusjon. Det er melder som er ansvarlig for å kvalitetssikre opplysninger som sendes barnevernet. Man kan ikke basere seg på rykter og sladder. Derfor er det viktig at de som jobber i offentlig sektor setter seg inn i hva det er som er barnevernets ansvarsområde, og hva som er andre hjelpeinstansers ansvarsområde. En melding til barnevernet er ikke untatt reglene for myndighetsmisbruk.

Siste del av boken tar for seg saker der loven ikke er oppfylt. Her ser man at det i alle deler av forvaltningen begås lovbrudd ved melding av saker til barnevernet. Fylkesmannen er klageinstans i disse sakene, men den fungerer sjelden som det i disse sakene. Kommunene slipper unna med lovbrudd, og da implemeteres ikke lovverket heller. Vi må også her ha på plass en uavhengig klageinstans for å stoppe myndighetsmisbruk og implentere lovverket i offentlig sektor. Noen fylkesmenn følger opp noe, men det finnes ikke likhet for loven i klagesakene som sendes klageinstansen.

Vi ser det i barnvernssaker, i mobbesaker og i den pågående Nav- skandalen, hvordan offentlige instanser beskyttet seg selv og hverandre. Vi ser også stadig klarere at domstolen også beskytter det offentlige, får dette fortsette har vi per definisjon ingen rettsstat. Da dette åpner for myndighetsmisbruk, av den slagen vi kan lese om i denne boken.

Boken anbefales alle som jobber i offentlig sektor, de som utdanner seg for å jobbe der, for alle som jobber med barn, de som har barn og de som er opptatt av barns beste, og ikke minst av barns rettssikkerhet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s