Anmeldelser og rettslige prosesser i mobbesaker.

Jeg får mange henveldelser fra foreldre om hvordan man skal gå frem for å anmelde i mobbesaker og hvordan man skal gå frem for å gå til erstatningssøksmål mot kommunen. Hvem skal en anmelde? Hva skal anmeldelsen inneholde? Hvordan går vi frem? Må vi ha advokat? Og hva koster dette? Det er ganske åpenbart for meg at her råder det full forvirring. Jeg skal i dette blogginnlegget forsøke å gjøre det mer forståelig.

* Anmelde skolen/ kommunen for brudd på opplæringsloven.

* Anmelde elever/ andre for vold, trakkasering, drapstrusler og/ eller nettmobbing.

* Erstatningssøksmål etter senskader.

Når det gjelder å anmelde skolen for brudd på opplæringsloven gjelder det å samle all dokumentasjon du har på at skolen har forsømt seg i henhold til loven. Tidligere kunne man anmelde skolene for ikke å ha fattet enkeltvedtak. De mobbebøtene staten til nå har gitt er basert på manglende eller mangelfulle enkeltvedtak. Enkeltvedtak har vært det eneste juridiske dokumentet i en mobbesak så langt. Enkeltvedtaket er forankret i forvaltningsloven og gir innsyn og partsrettigheter. I mai i fjor fikk kunnskapsministeren flertall i Stortinget for å fjerne enkeltvedtaket. Det ble erstattet med en aktivitetsplikt som ikke er forankret i noen lov. Det store problemet over hele landet er at lovverket ikke er integrert i skoler og kommuner. Det får svært sjelden konsekvenser for skole eller kommune å bryte loven og derfor står vi på stedet hvil.

I fjor på nyåret ble den første rektoren dømt i en mobbesak i tingretten. Ankesaken gikk i november i rektors favør. Dette fordi det nye lovverket opphevet alle tidligere straffbare forhold. Dette er så langt den beste dokumentasjon vi har på at det nye lovverket har feilet og gitt barna våre enda dårligere rettssikkerhet. Jeg har heller ikke hørt om nye kommuner som har fått mobbebøter etter at enkeltvedtaket er fjernet. Likevel ber jeg folk om å anmelde. De fleste saker henlegges også av politiet fordi de er ressurskrevende og det finnes lite og ingen rettspraksis. Selv om det henlegges betyr det ikke at du har tapt. Da må det klages til Statsadvokaten. Flere foreldre og barn har fått medhold etterpå og saken har blitt tatt opp igjen. Flere kommuner som har fått mobbebot har fått det etter at familiene har klaget statsadvokaten.

Flere foreldre har fått medhold av fylkesmannen og det vil alltid være en fordel å ha ved anmeldelse eller ved andre rettslige forhold. Ta alltid kontakt med fylkesmannen om du skal eller har tenkt å anmelde. Du trenger ikke gå via kommunen lenger. I alvorlige saker som saker som skal anmeldes kan du gå direkte. Da trenger du ikke vente fem virkedager for å ta kontakt. Man trenger ikke advokat for å gjøre dette, selv om det kan være en fordel om det er en som har gode kunnskaper på opplæringsrett. Advokat koster imidlertid penger og det koster ingenting å gjøre dette selv. Gjelder dette flere familier enn din ved samme skole er det lurt å slå seg sammen.

De fleste ville anmeldt et innbrudd i hytte, bil eller hus. Det burde være like naturlig å anmelde skoler for brudd på opplæringsloven når barnet ditt utsettes for det overgrepet mobbing er. Barna våre er viktigere enn materielle ting og kan få varig skade om ikke mobbingen opphører straks. Tillater skolen mobbing i skolen er det offentlig omsorgssvikt.

Politiet avgjør om skolen eller kommunen bøtelegges. Alle untatt en av kommunene har godtatt boten uten innsigelser. Det ble i fjor reist straffesak mot denne kommunen hvor kommunen ble dømt til å betale en høyere bot enn de opprinnelig fikk. I samme sak ble rektor dømt for brudd på opplæringsloven. Kommunen godtok da boten, men rektor anket. Dette er saken jeg har nevnt ovenfor her.

Når det kommer til å anmelde den eller de som mobber, mener jeg at det i utgangspunktet skal være kommune eller skole som anmelder dette når det skjer i skoletiden eller på skoleveien. Dette er imidlertid noe de altfor sjelden gjør selv om de i realiteten sitter med foreldreansvaret, etter paragraf 30 i barneloven, mens barna oppholder seg på skolen.

Om skolen ikke gjør det bør foreldre gjøre det. Da gjelder det samme som ved anmeldelse for brudd på opplæringsloven. Skaff dokumentasjon. Ta bilder av skadene og ta barnet med til lege og eller tannlege for å få dokumentert skaden. Er den eller de som mobber under 15 år skal saken sendes videre til barnevernet av politiet. Barnevernet kan være viktige for å hjelpe barnet til å slutte med å skade andre samt finne ut om det er nødvendig å iverksette andre tiltak for å hjelpe barnet og familien. Har den som mobber fylt 15 år kan politiet avgjøre om de vil reise straffesak. Blir det reist straffesak blir du kalt inn som vitne fordi det da er staten som reiser og kjører saken. I Roberts sak ble det i 2005 reist straffesak mot de to som sto i bresjen for mobbingen av Robert. De ble begge bøtelagt og fikk betingede fengselsstraffer. Noe som førte til at mobbingen opphørte i vår sak.

Når det kommer til erstatningssøksmål er det en helt annen fremgangsmåte. Da snakker vi sivile søksmål som må bekostes av den enkelte. Man kan søke om fri rettshjelp, noe mange får, men ikke alle. Når man oppdager at man har fått varige skader av mobbingen har man fra 3-5 år på seg til å gå til erstatningssøksmål. Det avhenger av hvor gammel saken din er. Det kom nye lovbestemmelser i august 2013. Saker som kommer etter dette har lengre foreldelsesfrist og delt bevisbyrde. Noe som vil gjøre det enklere i fremtiden. Saker før dette har tre års foreldelsesfrist og hele bevisbyrden.

Det er til nå seks rettskaftige dommer i erstatningssaker og flere vil komme. Til nå er det Kristiansand, Søgne, Vestby, Malvik, Aukra og Ulstein kommune som er blitt dømt til å betale erstatning for mobbeskader. Advokat Arvid Kjærvik fra Kristiansand har vunnet to av dem, Søgne og Aukra. Han forbereder mange nye rettsaker og har inngått enda flere rettsforlik med kommuner over hele landet. Man prøver alltid med forlik om det er mulig før man går rettens vei. Dette styres av advokaten din og kommuneadvokaten..

For å gå til sivilt søksmål må man ha advokat og da bør det være en som har spesialisert seg på dette og gjerne vunnet en sak eller to. Advokaten vil da be om at all dokumentasjon i saken må samles inn og gis til ham eller henne for en samlet vurdering. Mener advokaten at dokumentasjonen oppfyller dokumentasjonskravet må man skaffe til veie en sakkyndigrapport skrevet av en godkjent sakkyndig. Det finnes flere gode som advokaten vil skaffe seg oversikt over. Overstiger skaden 15% varig medisinsk invalididet og det er en årsakssammenheng mellom skaden og mobbingen har man en sak. Sivile søksmål koster penger, men vinner man må kommunen betale alle utgifter. Har du innboforsikring slik Robert hadde kan dette dekke opp til 100000 av saksomkostningene. Dette betales tilbake om man vinner saken. Det går an å søke fylkesmannen om dekning av sakkyndigrapport. Har du en god sak kan dette skje. Robert fikk dekket dette av fylkesmannen i Vest- Agder. Det finnes også en rettsregel som sier at hvis maktforholdet mellom de to partene er veldig skjevt, kan man be retten om at denne brukes om man skulle tape. Jeg håper dette innlegget kan være avklarende for mange og at flere anmelder og tar sakene sine til domstolen og får dem prøvd der. Dette fordi det på sikt vil styrke alle barns rettssikkerhet.

God mandag ønskes alle.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s